اعضا هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در خیریه
1 محمد هادی ایمانیه رئیس هیات امنا
2 محمد رضا پنجه شاهین رئیس هیات مدیره
3 رضا جویبار عضو هیات مدیره
8 عبدالرحیم رحیم پور خزانه دار
15 احمد حسین زاده نائب رئیس هیات مدیره
16 محمود حقیقت مدیر عامل

 

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است