خیرین بنیاد نمازی در سال گذشته به تعداد 330 بیمار، سلامتی و زندگی دوباره بخشیدند....

 

راه مرحوم محمد نمازی ادامه دارد....

برچسب ها : تگ ثبت نشده است