کد USSD با هدف کمک به درمان بیماران مرکز آموزشی درمانی نمازی و تسهیل در اجرای نیّات خیرین، راه اندازی شد.

با شماره گیری #2446*780*  میتوانید به درمان بیماران کمک کنید.

برچسب ها : تگ ثبت نشده است